Tiền tệ có sẵn để trao đổi trên ChangeNOW

Kiểm tra danh sách các loại tiền điện tử có sẵn cho các giao dịch hoán đổi không giới hạn. Cặp mua/bán? Dòng tỷ giá hối đoái cố định? Tài sản có sẵn để mua bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng? Chúng tôi có tất cả — ngay tại đây.

mua fiat
Tỷ giá cố định
Có sẵn để trao đổi
1
icon-btc
btc
Bitcoin
btc
btc
availability iconTrao đổi
2
icon-eth
eth
Ethereum
eth
eth
availability iconTrao đổi
3
icon-ethbsc
eth
Ethereum (Binance Smart Chain)
ethbsc
ethbsc
availability iconTrao đổi
4
icon-ethlna
eth
Ethereum (Linea)
ethlna
ethlna
availability iconTrao đổi
5
icon-zksync
eth
Ethereum (ZkSync Era)
zksync
zksync
availability iconTrao đổi
6
icon-ethbase
eth
Ethereum (Base)
ethbase
ethbase
availability iconTrao đổi
7
icon-ethop
eth
Ethereum (Optimism)
ethop
ethop
availability iconTrao đổi
8
icon-ethstrk
eth
Ethereum (Starknet)
ethstrk
ethstrk
availability iconTrao đổi
9
icon-ethmanta
eth
Ethereum (Manta)
ethmanta
ethmanta
availability iconTrao đổi
10
icon-etharb
eth
Arbitrum Ethereum
etharb
etharb
availability iconTrao đổi
11
icon-usdterc20
usdt
Tether USD (Ethereum)
usdterc20
usdterc20
availability iconTrao đổi
12
icon-usdtbsc
usdt
Tether USD (BSC)
usdtbsc
usdtbsc
availability iconTrao đổi
13
icon-usdttrc20
usdt
Tether USD (TRON)
usdttrc20
usdttrc20
availability iconTrao đổi
14
icon-usdtmatic
usdt
Tether USD (Polygon)
usdtmatic
usdtmatic
availability iconTrao đổi
15
icon-usdtalgo
usdt
Tether USD (Algorand)
usdtalgo
usdtalgo
availability iconTrao đổi
16
icon-usdt
usdt
Tether USD (OMNI)
usdt
usdt
availability iconTrao đổi
17
icon-usdtsol
usdt
Tether USD (Solana)
usdtsol
usdtsol
availability iconTrao đổi
18
icon-usdtkava
usdt
Tether USD (KAVA)
usdtkava
usdtkava
availability iconTrao đổi
19
icon-usdtarb
usdt
Tether USD (Arbitrum One)
usdtarb
usdtarb
availability iconTrao đổi
20
icon-usdtop
usdt
Tether USD (Optimism)
usdtop
usdtop
availability iconTrao đổi
21
icon-usdtarc20
usdt
Tether USD (Avalanche)
usdtarc20
usdtarc20
availability iconTrao đổi
22
icon-usdtkcc
usdt
Tether USD KCS (KuCoin)
usdtkcc
usdtkcc
availability iconTrao đổi
23
icon-usdtnear
usdt
Tether USD (Near)
usdtnear
usdtnear
availability iconTrao đổi
24
icon-usdteos
usdt
Tether USD (EOS)
usdteos
usdteos
availability iconTrao đổi
25
icon-usdtxtz
usdt
Tether USD (Tezos)
usdtxtz
usdtxtz
availability iconTrao đổi
26
icon-usdtdot
usdt
Tether USD (Polkadot)
usdtdot
usdtdot
availability iconTrao đổi
27
icon-bnbbsc
bnb
Binance Coin (BSC)
bnbbsc
bnbbsc
availability iconTrao đổi
28
icon-bnbmainnet
bnb
Binance Coin Mainnet
bnbmainnet
bnbmainnet
availability iconTrao đổi
29
icon-opbnb
bnb
opBNB (Optimistic Rollup)
opbnb
opbnb
availability iconTrao đổi
30
icon-solbsc
sol
Solana (Binance Smart Chain)
solbsc
solbsc
availability iconTrao đổi
31
icon-sol
sol
Solana
sol
sol
availability iconTrao đổi
32
icon-usdc
usdc
USD Coin (Ethereum)
usdc
usdc
availability iconTrao đổi
33
icon-usdcbsc
usdc
USD Coin (Binance Smart Chain)
usdcbsc
usdcbsc
availability iconTrao đổi
34
icon-usdctrc20
usdc
USD Coin (TRON)
usdctrc20
usdctrc20
availability iconTrao đổi
35
icon-usdcmatic
usdc
USD Coin (Polygon)
usdcmatic
usdcmatic
availability iconTrao đổi
36
icon-usdcalgo
usdc
USD Coin (Algorand)
usdcalgo
usdcalgo
availability iconTrao đổi
37
icon-usdcsol
usdc
USD Coin (Solana)
usdcsol
usdcsol
availability iconTrao đổi
38
icon-usdcarc20
usdc
USD Coin (AVAXC)
usdcarc20
usdcarc20
availability iconTrao đổi
39
icon-usdcxlm
usdc
USD Coin (Stellar)
usdcxlm
usdcxlm
availability iconTrao đổi
40
icon-usdcop
usdc
USD Coin (Optimism)
usdcop
usdcop
availability iconTrao đổi
41
icon-usdcarb
usdc
USD Coin (Arbitrum One)
usdcarb
usdcarb
availability iconTrao đổi
42
icon-usdckcc
usdc
USD Coin (KuCoin)
usdckcc
usdckcc
availability iconTrao đổi
43
icon-usdcron
usdc
USD Coin (Ronin)
usdcron
usdcron
availability iconTrao đổi
44
icon-xrpbsc
xrp
XRP (Binance Smart Chain)
xrpbsc
xrpbsc
availability iconTrao đổi
45
icon-xrp
xrp
Ripple
xrp
xrp
availability iconTrao đổi
46
icon-tonbsc
ton
Toncoin (Binance Smart Chain)
tonbsc
tonbsc
availability iconTrao đổi
47
icon-ton
ton
Toncoin
ton
ton
availability iconTrao đổi
48
icon-dogebsc
doge
Dogecoin
dogebsc
dogebsc
availability iconTrao đổi
49
icon-doge
doge
Dogecoin
doge
doge
availability iconTrao đổi
50
icon-adabsc
ada
Cardano
adabsc
adabsc
availability iconTrao đổi