Mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng

Mua altcoins, coins và tokens bằng thẻ ngân hàng ghi nợ hoặc tín dụng của bạn. Bán cripto tức thì với tỷ giá tốt nhất. card

icon-usd
USD

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

  • 1 BTC ~ ... USDtỷ lệ dự kiến
  • Không có phụ phí
arrow-grey
Loader Icon
icon-btc
BTC

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

1
icon-btc
btc
Bitcoin
USD / BTC
~ 64026.84 USD
2
icon-eth
eth
Ethereum
USD / ETH
~ 3426.83 USD
3
icon-ethbsc
eth
Ethereum (Binance Smart Chain)
USD / ETH
~ 3426.83 USD
4
icon-ethbase
eth
Ethereum (Base)
USD / ETH
~ 3426.83 USD
5
icon-ethop
eth
Ethereum (Optimism)
USD / ETH
~ 3426.83 USD
6
icon-ethstrk
eth
Ethereum (Starknet)
USD / ETH
~ 3426.83 USD
7
icon-etharb
eth
Arbitrum Ethereum
USD / ETH
~ 3426.83 USD
8
icon-zksync
eth
Ethereum (ZkSync Era)
USD / ETH
~ 3426.83 USD
9
icon-usdterc20
usdt
Tether USD (Ethereum)
USD / USDT
~ 1 USD
10
icon-usdtbsc
usdt
Tether USD (BUSD-T BSC)
USD / USDT
~ 1 USD
11
icon-usdttrc20
usdt
Tether USD (TRON)
USD / USDT
~ 1 USD
12
icon-usdtmatic
usdt
Tether USD (Polygon)
USD / USDT
~ 1 USD
13
icon-usdtalgo
usdt
Tether USD (Algorand)
USD / USDT
~ 1 USD
14
icon-usdt
usdt
Tether USD (OMNI)
USD / USDT
~ 1 USD
15
icon-usdtsol
usdt
Tether USD (Solana)
USD / USDT
~ 1 USD
16
icon-usdtcelo
usdt
Tether USD (CELO)
USD / USDT
~ 1 USD
17
icon-usdtarb
usdt
Tether USD (Arbitrum One)
USD / USDT
~ 1 USD
18
icon-usdtop
usdt
Tether USD (Optimism)
USD / USDT
~ 1 USD
19
icon-usdtarc20
usdt
Tether USD (Avalanche)
USD / USDT
~ 1 USD
20
icon-usdtton
usdt
Tether USD (TON)
USD / USDT
~ 1 USD
21
icon-usdteos
usdt
Tether USD (EOS)
USD / USDT
~ 1 USD
22
icon-usdtxtz
usdt
Tether USD (Tezos)
USD / USDT
~ 1 USD
23
icon-usdtdot
usdt
Tether USD (Polkadot)
USD / USDT
~ 1 USD
24
icon-bnbbsc
bnb
Binance Coin (BSC)
USD / BNB
~ 572.69 USD
25
icon-bnbmainnet
bnb
Binance Coin Mainnet
USD / BNB
~ 572.69 USD
26
icon-opbnb
bnb
opBNB (Optimistic Rollup)
USD / BNB
~ 572.69 USD
27
icon-solbsc
sol
Solana (Binance Smart Chain)
USD / SOL
~ 159.35 USD
28
icon-sol
sol
Solana
USD / SOL
~ 159.35 USD
29
icon-usdc
usdc
USD Coin (Ethereum)
USD / USDC
~ 1 USD
30
icon-usdcbsc
usdc
USD Coin (Binance Smart Chain)
USD / USDC
~ 1 USD
31
icon-usdctrc20
usdc
USD Coin (TRON)
USD / USDC
~ 1 USD
32
icon-usdcmatic
usdc
USD Coin (Polygon)
USD / USDC
~ 1 USD
33
icon-usdcalgo
usdc
USD Coin (Algorand)
USD / USDC
~ 1 USD
34
icon-usdcsol
usdc
USD Coin (Solana)
USD / USDC
~ 1 USD
35
icon-usdcarc20
usdc
USD Coin (AVAXC)
USD / USDC
~ 1 USD
36
icon-usdccelo
usdc
USD Coin (CELO)
USD / USDC
~ 1 USD
37
icon-usdcop
usdc
USD Coin (Optimism)
USD / USDC
~ 1 USD
38
icon-usdcarb
usdc
USD Coin (Arbitrum One)
USD / USDC
~ 1 USD
39
icon-xrp
xrp
Ripple
USD / XRP
~ 0.57 USD
40
icon-tonbsc
ton
Toncoin (Binance Smart Chain)
USD / TON
~ 7.26 USD
41
icon-ton
ton
Toncoin
USD / TON
~ 7.26 USD
42
icon-dogebsc
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.12 USD
43
icon-doge
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.12 USD
44
icon-adabsc
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.43 USD
45
icon-ada
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.43 USD
46
icon-trxbsc
trx
TRON (Binance Smart Chain)
USD / TRX
~ 0.13 USD
47
icon-trx
trx
TRON
USD / TRX
~ 0.13 USD
48
icon-avaxbsc
avax
Avalanche (Binance Smart Chain)
USD / AVAX
~ 27.21 USD
49
icon-avaxc
avax
Avalanche (C-Chain)
USD / AVAX
~ 27.21 USD
50
icon-avax
avax
Avalanche
USD / AVAX
~ 27.21 USD