لطفا جزئیات تبادل خود را وارد کنید

  هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

1 undefined ~ ... ETH
Loader Icon
icon-eth
ETH

  هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

~ ... NOW
آدرس پرداخت ETH را وارد کنید
نام پروتکل FIO پشتیبانی می شود

نکات مفیدی که باید دانست

ما تراکنش شما را پردازش خواهیم کرد حتی اگر شما:

 • در شبکه اشتباهی سپرده ارسال کنید، اگر این دارایی در سرویس ما پشتیبانی شود.

 • Create a transaction with a wrong coin

 • مبلغی را انتخاب کنید و سپس مبلغ دیگری ارسال کنید.

 • بیش از یک واریز برای یک تراکنش ارسال کنید.

 • واریزی را مدت زمان زیادی پس از ایجاد یا تکمیل مبادله ارسال کنید.

We will not be able to proceed with the transaction on the initial terms if you:

 • Send a deposit for a fixed-rate exchange after the rate expires, provided that the rate declines over this timeframe

 • Make a transaction using the wrong contract address

In these cases, we encourage you to contact our support team. The exchange can be continued from there, or alternatively, you are free to request a refund.

How to cancel an exchange:

 • cancel icon

  If you didn’t send any funds yet, there is no need to cancel the transaction, you can simply create a new one

 • cancel icon

  If you have already sent the funds for the exchange, immediately contact our support team for assistance

نکات مفیدی که باید دانست

ما تراکنش شما را پردازش خواهیم کرد حتی اگر شما:

 • در شبکه اشتباهی سپرده ارسال کنید، اگر این دارایی در سرویس ما پشتیبانی شود.

 • Create a transaction with a wrong coin

 • مبلغی را انتخاب کنید و سپس مبلغ دیگری ارسال کنید.

 • بیش از یک واریز برای یک تراکنش ارسال کنید.

 • واریزی را مدت زمان زیادی پس از ایجاد یا تکمیل مبادله ارسال کنید.

We will not be able to proceed with the transaction on the initial terms if you:

 • Send a deposit for a fixed-rate exchange after the rate expires, provided that the rate declines over this timeframe

 • Make a transaction using the wrong contract address

In these cases, we encourage you to contact our support team. The exchange can be continued from there, or alternatively, you are free to request a refund.

How to cancel an exchange:

 • cancel icon

  If you didn’t send any funds yet, there is no need to cancel the transaction, you can simply create a new one

 • cancel icon

  If you have already sent the funds for the exchange, immediately contact our support team for assistance