Vui lòng nhập chi tiết trao đổi của bạn

icon-usd
USD

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

1 XRP ~ ... USD
Loader Icon
icon-xrp
XRP

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

~ ... NOW

Please don't forget to specify the destination tag for your XRP payout address if needed. For exchanges worth less than 20 XRP, unactivated XRP addresses will not be accepted.

Nhập địa chỉ thanh toán XRP
Tên giao thức FIO được hỗ trợ
  • Xác nhận trao đổi
  • Hoàn thành trao đổi
  • Nhập chi tiết trao đổi
  • Xác nhận trao đổi
  • Hoàn thành trao đổi