Mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng

Mua tiền thay thế, tiền xu và mã thông báo bằng thẻ ngân hàng ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn. Bán tiền điện tử ngay lập tức ở mức giá tốt nhất. card

icon-usd
USD

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

  • 1 BTC ~ ... USDtỷ lệ dự kiến
  • Không có phụ phí
arrow-grey
Loader Icon
icon-btc
BTC

    Không tìm thấy kết quả phù hợp cho truy vấn của bạn

1
icon-btc
btc
Bitcoin
USD / BTC
Loader Icon
2
icon-etharb
eth
Arbitrum Ethereum
USD / ETH
Loader Icon
3
icon-ethop
eth
Ethereum (Optimism)
USD / ETH
Loader Icon
4
icon-eth
eth
Ethereum
USD / ETH
Loader Icon
5
icon-ethbsc
eth
Ethereum (Binance Smart Chain)
USD / ETH
Loader Icon
6
icon-usdtop
usdt
Tether USD (Optimism)
USD / USDT
Loader Icon
7
icon-usdtarb
usdt
Tether USD (Arbitrum One)
USD / USDT
Loader Icon
8
icon-usdtarc20
usdt
Tether USD (Avalanche)
USD / USDT
Loader Icon
9
icon-usdterc20
usdt
Tether USD (Ethereum)
USD / USDT
Loader Icon
10
icon-usdtbsc
usdt
Tether USD (BSC)
USD / USDT
Loader Icon
11
icon-usdttrc20
usdt
Tether USD (TRON)
USD / USDT
Loader Icon
12
icon-usdtmatic
usdt
Tether USD (Polygon)
USD / USDT
Loader Icon
13
icon-usdtalgo
usdt
Tether USD (Algorand)
USD / USDT
Loader Icon
14
icon-usdt
usdt
Tether USD (OMNI)
USD / USDT
Loader Icon
15
icon-usdtsol
usdt
Tether USD (Solana)
USD / USDT
Loader Icon
16
icon-bnbmainnet
bnb
Binance Coin Mainnet
USD / BNB
Loader Icon
17
icon-bnbbsc
bnb
Binance Coin (BSC)
USD / BNB
Loader Icon
18
icon-usdcarb
usdc
USD Coin (Arbitrum One)
USD / USDC
Loader Icon
19
icon-usdcarc20
usdc
USD Coin (AVAXC)
USD / USDC
Loader Icon
20
icon-usdc
usdc
USD Coin (Ethereum)
USD / USDC
Loader Icon
21
icon-usdcbsc
usdc
USD Coin (Binance Smart Chain)
USD / USDC
Loader Icon
22
icon-usdctrc20
usdc
USD Coin (TRON)
USD / USDC
Loader Icon
23
icon-usdcmatic
usdc
USD Coin (Polygon)
USD / USDC
Loader Icon
24
icon-usdcalgo
usdc
USD Coin (Algorand)
USD / USDC
Loader Icon
25
icon-usdcsol
usdc
USD Coin (Solana)
USD / USDC
Loader Icon
26
icon-xrp
xrp
Ripple
USD / XRP
Loader Icon
27
icon-ada
ada
Cardano
USD / ADA
Loader Icon
28
icon-adabsc
ada
Cardano
USD / ADA
Loader Icon
29
icon-doge
doge
Dogecoin
USD / DOGE
Loader Icon
30
icon-dogebsc
doge
Dogecoin
USD / DOGE
Loader Icon
31
icon-solbsc
sol
Solana (Binance Smart Chain)
USD / SOL
Loader Icon
32
icon-sol
sol
Solana
USD / SOL
Loader Icon
33
icon-matic
matic
Matic (ERC20)
USD / MATIC
Loader Icon
34
icon-maticbsc
matic
Polygon (Binance Smart Chain)
USD / MATIC
Loader Icon
35
icon-maticmainnet
matic
Polygon
USD / MATIC
Loader Icon
36
icon-trxbsc
trx
TRON (Binance Smart Chain)
USD / TRX
Loader Icon
37
icon-trx
trx
TRON
USD / TRX
Loader Icon
38
icon-ltc
ltc
Litecoin
USD / LTC
Loader Icon
39
icon-ltcbsc
ltc
Litecoin (Binance Smart Chain)
USD / LTC
Loader Icon
40
icon-dot
dot
Polkadot
USD / DOT
Loader Icon
41
icon-dotbsc
dot
Polkadot (Binance Smart Chain)
USD / DOT
Loader Icon
42
icon-avax
avax
Avalanche
USD / AVAX
Loader Icon
43
icon-avaxbsc
avax
Avalanche (Binance Smart Chain)
USD / AVAX
Loader Icon
44
icon-avaxc
avax
Avalanche (C-Chain)
USD / AVAX
Loader Icon
45
icon-busdarc20
busd
Binance USD (AVAX C-CHAIN)
USD / BUSD
Loader Icon
46
icon-busdbnb
busd
Binance USD (BEP2)
USD / BUSD
Loader Icon
47
icon-busd
busd
Binance USD
USD / BUSD
Loader Icon
48
icon-busdbsc
busd
Binance USD
USD / BUSD
Loader Icon
49
icon-busdmatic
busd
Binance USD (Polygon)
USD / BUSD
Loader Icon
50
icon-daiarb
dai
Dai (Arbitrum One)
USD / DAI
Loader Icon