خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری

خرید ارزهای دیجیتال جانبی، سکه‌ها و توکن‌ها با استفاده از کارت بانکی اعتباری یا خرید. فروش فوری ارزهای دیجیتال با بهترین نرخ‌ها. card

icon-usd
USD

    هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

  • 1 BTC ~ ... USDنرخ مورد انتظار
  • بدون هزینه اضافی
arrow-grey
Loader Icon
icon-btc
BTC

    هیچ منطبقی برای درخواست شما پیدا نشد

1
icon-btc
btc
Bitcoin
USD / BTC
~ 38754.88 USD
2
icon-eth
eth
Ethereum
USD / ETH
~ 2093.68 USD
3
icon-ethbsc
eth
Ethereum (Binance Smart Chain)
USD / ETH
~ 2093.68 USD
4
icon-zksync
eth
Ethereum (ZkSync Era)
USD / ETH
~ 2093.68 USD
5
icon-ethbase
eth
Ethereum (Base)
USD / ETH
~ 2093.68 USD
6
icon-ethop
eth
Ethereum (Optimism)
USD / ETH
~ 2093.68 USD
7
icon-etharb
eth
Arbitrum Ethereum
USD / ETH
~ 2093.68 USD
8
icon-usdterc20
usdt
Tether USD (Ethereum)
USD / USDT
~ 1 USD
9
icon-usdtbsc
usdt
Tether USD (BSC)
USD / USDT
~ 1 USD
10
icon-usdttrc20
usdt
Tether USD (TRON)
USD / USDT
~ 1 USD
11
icon-usdtmatic
usdt
Tether USD (Polygon)
USD / USDT
~ 1 USD
12
icon-usdtalgo
usdt
Tether USD (Algorand)
USD / USDT
~ 1 USD
13
icon-usdt
usdt
Tether USD (OMNI)
USD / USDT
~ 1 USD
14
icon-usdtsol
usdt
Tether USD (Solana)
USD / USDT
~ 1 USD
15
icon-usdtarc20
usdt
Tether USD (Avalanche)
USD / USDT
~ 1 USD
16
icon-usdtarb
usdt
Tether USD (Arbitrum One)
USD / USDT
~ 1 USD
17
icon-usdtop
usdt
Tether USD (Optimism)
USD / USDT
~ 1 USD
18
icon-usdtdot
usdt
Tether USD (Polkadot)
USD / USDT
~ 1 USD
19
icon-bnbbsc
bnb
Binance Coin (BSC)
USD / BNB
~ 228.39 USD
20
icon-bnbmainnet
bnb
Binance Coin Mainnet
USD / BNB
~ 228.39 USD
21
icon-opbnb
bnb
opBNB (Optimistic Rollup)
USD / BNB
~ 228.39 USD
22
icon-xrp
xrp
Ripple
USD / XRP
~ 0.6122 USD
23
icon-solbsc
sol
Solana (Binance Smart Chain)
USD / SOL
~ 60.18 USD
24
icon-sol
sol
Solana
USD / SOL
~ 60.18 USD
25
icon-usdc
usdc
USD Coin (Ethereum)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
26
icon-usdcbsc
usdc
USD Coin (Binance Smart Chain)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
27
icon-usdctrc20
usdc
USD Coin (TRON)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
28
icon-usdcmatic
usdc
USD Coin Bridged (Polygon)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
29
icon-usdcalgo
usdc
USD Coin (Algorand)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
30
icon-usdcsol
usdc
USD Coin (Solana)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
31
icon-usdcarc20
usdc
USD Coin (AVAXC)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
32
icon-usdcop
usdc
USD Coin Bridged (Optimism)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
33
icon-usdcarb
usdc
USD Coin Bridged (Arbitrum One)
USD / USDC
~ 0.9999 USD
34
icon-adabsc
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.3842 USD
35
icon-ada
ada
Cardano
USD / ADA
~ 0.3842 USD
36
icon-dogebsc
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.08403 USD
37
icon-doge
doge
Dogecoin
USD / DOGE
~ 0.08403 USD
38
icon-trxbsc
trx
TRON (Binance Smart Chain)
USD / TRX
~ 0.1033 USD
39
icon-trx
trx
TRON
USD / TRX
~ 0.1033 USD
40
icon-tonbsc
ton
Toncoin (Binance Smart Chain)
USD / TON
~ 2.255 USD
41
icon-ton
ton
Toncoin
USD / TON
~ 2.255 USD
42
icon-link
link
Chainlink
USD / LINK
~ 15.08 USD
43
icon-linkbsc
link
Chainlink
USD / LINK
~ 15.08 USD
44
icon-linkarb
link
Chainlink (Arbitrum One)
USD / LINK
~ 15.08 USD
45
icon-avaxbsc
avax
Avalanche (Binance Smart Chain)
USD / AVAX
~ 21.81 USD
46
icon-avaxc
avax
Avalanche (C-Chain)
USD / AVAX
~ 21.81 USD
47
icon-avax
avax
Avalanche
USD / AVAX
~ 21.81 USD
48
icon-matic
matic
Matic (ERC20)
USD / MATIC
~ 0.8038 USD
49
icon-maticbsc
matic
Polygon (Binance Smart Chain)
USD / MATIC
~ 0.8038 USD
50
icon-maticmainnet
matic
Polygon
USD / MATIC
~ 0.8038 USD